Zgodnie z art. 24 ust.1 Statutu RIPH w Radomsku na mocy Uchwały  Prezydium Rady Izby z dnia 1 czerwca 2022r  zwołuje się na dzień 27 czerwca 2022r (poniedziałek ) na godz.18.00 Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej APART ul. Kościuszki 4  w Radomsku.

Celem zwołania Walnego Zgromadzenia jest m.in. udzielenie absolutorium Radzie Izby, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 i projektu budżetu Izby na 2022 rok, przyjęcie propozycji zmian do Statutu Izby oraz uzupełnienie składu Rady Izby.

Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 22 czerwca 2022r.