W  miniony czwartek, 9 września 2021r odbyło się XXI Zwyczajne Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków RIPH w Radomsku.

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH rozpoczął Prezes Rady Izby Pan Witold Świtkowski, który podsumował działalność Rady Izby w kadencji 2017 – 2021. Więcej informacji na ten temat  przedstawiono w specjalnej  prezentacji (z nawiązaniem do kadencji 2013-2017 w której Prezesem Rady był także W Świtkowski). Oprócz historycznych i aktualnych danych w prezentacji znalazło się także odniesienie do przyszłości QUO VADIS IZBO?

Podczas posiedzenia zaprezentowano także sprawozdania z działalności  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  RIPH w Radomsku za rok 2021 i w kadencji 2017- 2021 oraz Sprawozdanie finansowe za 2020 wraz z projektem budżetu na 2021 rok. Po przyjęciu stosownych Uchwał ws. przyjęcia w/w sprawozdań,  podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu  RIPH w Radomsku.

Ze względu na zakończoną kadencję obecnych organów statutowych RIPH Radomsku , ważnym punktem Zgromadzenia były wybory do Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Izby na kadencję 2021-2025.

W głosowaniu jawnym wybrano dziewięciu członków Rady Izby:

 1. Bączek Dariusz
 2. Kędra Andrzej
 3. Krajewska – Trajdos Dorota
 4. Mielczarek Małgorzata
 5. Niedziółka Arkadiusz
 6. Nowak Katarzyna
 7. Ojrzyński Tomasz
 8. Świtkowski Witold
 9. Włodara Dariusz

oraz Komisję Rewizyjną

 1. Aulich Paweł
 2. Bąbol Sławomir
 3. Kośny Zygmunt
 4. Kwarta Michał
 5. Świerczyński Adam

i  Sąd Koleżeński

 1. Gębicz Renata
 2. Powroźnik Dorota
 3. Tarkowski Stanisław
 4. Trajdos Paweł

Po ukonstytuowaniu Rada Izby przedstawia się następująco:

 1. Dorota Krajewska – Trajdos – Prezes Rady Izby
 2. Andrzej Kędra – Wiceprezes Rady Izby
 3. Tomasz Ojrzyński – Wiceprezes Rady Izby
 4. Małgorzata Mielczarek – Skarbnik

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Adam Świerczyński   i Sądu Koleżeńskiego – Paweł Trajdos.

Ważnymi punktami procedowanymi przez Zgromadzenie było wprowadzenie zmian do Statutu Izby polegających m.in. na stworzeniu możliwości przeprowadzania obrad WZC w trybie on-line oraz zmianie zapisu dotyczącego trybu skutecznego powiadamiania członków o terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Członków Izby a także nadania godności honorowego członka izby które otrzymali PP.: Dobosz Sławomir, Świtkowski Witold, Świerczyński Adam.

Tegoroczne  Walne Zgromadzenie  zostało połączone z tradycyjnym spotkaniem integracyjnym i odbyło się  w Restauracji Bocianie Gniazdo , Zalesie Gosławickie 5.

Dzięki temu, po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z  porządkiem posiedzenia WZC, wszyscy  obecni  mogli  „nadrobić”  przerwane pandemią kontakty towarzyskie.

Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku dziękuje wszystkim przybyłym za obecność na posiedzeniu oraz zaangażowanie w obrady Zgromadzenia.