sympozjum

Mając na uwadze ogromne zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku wraz z Fundacją IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na trzecie Sympozjum pod nazwą Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 24.11.2016r. w sali konferencyjnej Hotelu PORTO*** w Radomsku.
Adres: ul. Portowa 14/20, 97-500 Radomsko – Sprawdź na mapie

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do dnia 17 listopada 2016 r. do godziny 12:00.

Cele Sympozjum

Celem Sympozjum jest zaprezentowanie znaczącej roli migrantów z Ukrainy na  polskim rynku pracy, przybliżenie regulacji prawnych i praktycznych czynności jakie pracodawca winien wykonać by zatrudnić obcokrajowca oraz rozpropagowanie wiedzy o czekających nas w najbliższym czasie gruntownych zmianach w uregulowaniach prawnych i legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w RP.

Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie istotne dla polskiego pracodawcy zatrudniającego lub planującego zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego Państwa z poza UE.

Organizatorzy rozdystrybuują materiały informacyjne w formie kompendium opisujące krok po kroku proces legalnego przyjęcia do pracy obywatela  Ukrainy.

Główne obszary

Istotne obszary jakie zostaną poddane analizie:

  • rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy,
  • procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, pośrednictwo pracy,
  • zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • najczęściej spotykane problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania występującej patologii.

Agenda sympozjum PDF

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji w Sympozjum pt. „Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.” – Radomsko 24.11.2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do dnia 17 listopada 2016 r. do godziny 12:00, uiszczenie stosownej opłaty najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 roku oraz uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa od organizatora Fundacji Polskie Centrum Prawa IUSTUS, który odpowiada za rejestrację i pobieranie opłat od uczestników.

Zarejestrowanie uczestnictwa w Sympozjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Regulamin PDF

Opłaty

Opłata za udział w Sympozjum jednej osoby wynosi:

150 złotych dla uczestnika będącego aktywnym członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej lub aktywnym członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku,
200 złotych dla pozostałych uczestników.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
Nr konta: 28 8642 1126 2012 1144 6646 0001
Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS
ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów
W tytule przelewu proszę podać: Sympozjum Radomsko – uczestnik: imię nazwisko