Regulamin

Regulamin Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości, zwanego dalej „Forum” jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku, ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez potencjalnych uczestników Forum jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku.
  3. Każdy z potencjalnych uczestników Forum ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub usuwania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Forum.
  5. Udział w Forum jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku (bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium dla celów promocyjno – informacyjnych Organizatora i Partnerów, w tym między innymi wykorzystanie w opracowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych, umieszczenie na stronach internetowych, w materiałach medialnych.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej riph.radomsko.pl. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu.
 2. Czas i miejsce trwania Forum
  1. Forum odbędzie się 23 czerwca 2017r. na terenie Hotelu Porto w Radomsku, ul. Portowa 14/20
 3. Warunki rejestracji na Forum
 1. Rejestracja uczestników trwa od 08.V.2017r do dnia 09.VI.2017r
 2. Liczba uczestników Forum jest ograniczona.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Informacja o zakończeniu rejestracji niezwłocznie pojawi się na stronie internetowej Organizatora.
 4. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu rejestracji uczestników. Informacja o przedłużeniu pojawi się niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora www.riph.radomsko.pl.
 5. Rejestracja i wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a organizatorem.
 6. Osoby zainteresowane udziałem w Forum mogą zarejestrować się wyłącznie za pomocą strony internetowej riph.radomsko.pl, na której został zamieszczony FORMULARZ REJESTRACYJNY.
 7. Warunkiem koniecznym prawidłowej rejestracji jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie riph.radomsko.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia.
 1. Warunki udziału w Forum
 1. Organizator zapewnia zakwalifikowanym uczestnikom Forum nieodpłatnie następujące świadczenia:
  • udział w moderowanych panelach dyskusyjnych
  • przerwy kawowe
  • materiały konferencyjne.
 2. Uczestnicy Forum oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Forum zobowiązane są stosować się do poleceń osób noszących identyfikatory Organizatora Forum. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszyscy uczestnicy Forum są obowiązani do noszenia identyfikatorów wydanych przez Organizatorów. Organizatorzy będą wyposażeni we własne identyfikatory.
 4. Koszty dojazdu do miejsca odbywania się Forum i ewentualnych noclegów, a także wszelkie inne niewskazane w pkt. a uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Forum: broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, alkoholu, środków odurzających i innych przedmiotów mogących godzić w porządek albo charakter wydarzenia.
 6. Organizatorzy Forum mogą odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Forum.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Hotelu Porto.
 1. Warunki uczestnictwa wystawców/ Partnerów
  1. W trakcie Forum dopuszcza się uczestnictwo wystawców / Partnerów.
  2. Powierzchnie wystawiennicze dla wystawców / Partnerów są wyraźnie oddzielone od powierzchni, w których będą prowadzone panele dyskusyjne.
  3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje wystawca/ Partner do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.