Podsumowanie II Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości

W minioną środę, 18 kwietnia 2018r w Hotelu Porto odbyło się II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości „Partnerstwo Publiczno – Prywatne: innowacja w zarządzaniu?”. Jest to niejako efekt i kontynuacja rozważań podjętych podczas ubiegłorocznego Forum, podczas którego zaproszeni goście dyskutowali o atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Radomszczańskiego.

Partnerstwo publiczno-prywatne od dłuższego czasu jest ważnym elementem strategii rozwojowej państwa, a istotną rolę przypisuje mu również Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Wierzymy, że będzie ono skutecznym narzędziem realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Jako Radomszczańska Izba Przemysłowo-Handlowa czujemy się niejako powołani do dyskusji poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu. Izba od 15 lat współuczestniczy w animowaniu życia gospodarczego miasta i powiatu. Wiedza i doświadczenie zebrane na przestrzeni ostatnich dekad przekonały nas o konieczności współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym i o synergii, jaka możliwa jest do osiągnięcia dzięki partnerstwu.

Uczestników II Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości powitali:

 • Pan Witold Świtkowski, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku ,
 • Pani Beata Pokora, Starosta Radomszczański,
 • Pan Jarosław Ferenc, Prezydent Radomska,
 • Pani Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Tegoroczne Forum otworzyło wystąpienie Gościa Specjalnego – w imieniu Pani Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii głos zabrała Pani Monika Dadacz, Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, która podkreśliła jak ważnym narzędziem dla rozwoju Polski jest partnerstwo publiczno –prywatne angażujące sektor prywatny i publiczny. Pogratulowała RIPH inicjatywy, która pozwoli upowszechnić wiedze o szansach jakie ppp daje naszemu krajowi.

W ramach wideokonferencji wystąpił Pan Janusz Wojciechowski audytor Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który omówił „Wykorzystanie środków UE w świetle kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Ponadto Pan Janusz Wojciechowski pogratulował Izbie inicjatywy a uczestnikom życzył konstruktywnej debaty. W imieniu uczestników Forum pytania naszemu Gościowi zadawała Pani Dorota Krajewska – Trajdos Wiceprezes RIPH oraz podziękowała za przyjęcie zaproszenia a tym samym możliwość wysłuchania ciekawego wystąpienia.

Druga część – Panel I Partnerstwo-Publiczno Prywatne od A do Z, poświęcona była partnerstwu publiczno prywatnemu postrzeganemu z punktu widzenia administracji centralnej, jego zaletom i możliwościom finansowania.

W panelu tym udział wzięli:

 1. Agnieszka Sobieszek ŁSSE – Zastępca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora ŁSSE,
 2. Joanna Siwińska – Koordynator Projektu pt. „Strefa RozwoYou” ŁSSE,
 3. Robert Kałuża – Radca Ministra w Departamencie PP-P Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 4. Bartosz Korbus – Instytut Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,
 5. Dorota Krajewska – Trajdos – Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Krajewska – Trajdos,
 6. Patryk Darowski – Dyrektor ds. Sektora Budowlanego, Medycznego i PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego,
 7. Grzegorz Kowalski – ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Agnieszka Sobieszek z ŁSSE omówiła zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji w Polsce a tym samym nowe możliwości dla przedsiębiorców i samorządów. Podniosła kwestię atrakcyjności Podstrefy ŁSSE w Radomsku w tym dla małych rodzimych firm.

Joanna Siwińska przedstawiła zasady i korzyści dla pracodawców pracowników wynikające z tzw. bonów szkoleniowych, o które można ubiegać się aplikując do projektu ŁSSE „Strefa RozwoYou. Iskra Nowej Wiedzy”.

Robert Kałuża omówił politykę Rządu w zakresie rozwoju PPP wskazując na rangę i miejsce jakie zagadnienia partnerstwa publiczno – prywatnego znalazły w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wymienił m.in.: zamierzenia Rządu określone w Uchwale Rady Ministrów z 26 lipca 2017r, przewidywane efekty realizacji działań przewidzianych w polityce Rządu. Przedstawił również specyfikę polskiego rynku PPP w latach 2009 – 2017, zamierzenia inwestycyjne PPP oraz planowane działania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach PPP ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorców i podmiotów publicznych w przygotowaniu projektów PPP.

Bartosz Korbus przybliżył zebranym czym jest partnerstwo publiczno – prywatne oraz omówił zalety i ryzyka związane z zastosowaniem PP-P a także obraz rynku ppp w Polsce.

Patryk Darowski w swoim wystąpieniu skupił się na finansowaniu projektów oraz roli banków – w szczególności Banku Gospodarstwa Krajowego w realizacji przedsięwzięć PP-P.

Grzegorz Kowalski omówił zalety i możliwości wykorzystania zwrotnych form wsparcia rozwoju sektora MŚP a co za tym idzie finansowania projektów inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej obiektów  użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego w ramach Jeremie 2.

Pytania do panelistów kierowali PP. Dorota Krajewska – Trajdos i Bartosz Korbus.

W ostatniej części, Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce (Panel II), zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw prywatnych, zaprezentują praktyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o własne doświadczenia. Udział w nim wzięli:

 1. Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza,
 2. Elżbieta Królikowska – Kińska – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 3. Maciej Kopański – dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska,
 4. Piotr Szewczyk – WARBUD SA,
 5. Mariusz Łozowski – REMONDIS Aqua Sp. z o.o.,
 6. Paweł Patrzałek – Przewodniczący Rady Gminy Solec Zdrój,
 7. Sebastian Czwojda – Burmistrz Gminy Krobia
 8. Mieczysław Łuczak – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Przemysław Staniszewski, Elżbieta Królikowska – Kińska i Maciej Kopański omówili wspólnie kwestie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w modelu PP-P oraz finansowania ze środków UE (projekty hybrydowe) na przykładzie przedsięwzięć realizowanych w Zgierzu.

Piotr Szewczyk przedstawił zebranym przykłady zadań publicznych, które WARBUD SA realizował w formule PP-P wskazując na kluczowe czynniki sukcesu w projekcie oraz wymienił powody dla których PPP to – rozwiązanie szyte na miarę.

Mariusz Łozowski przybliżył zagadnienie współpracy samorządów w ich działalności inwestycyjnej z sektorem prywatnym w obszarze wodno-kanalizacyjnym.

Paweł Patrzałek zaprezentował kolejną udaną realizację inwestycji partnerskiej tj. wybudowanie kompleksu basenów mineralnych w Solcu Zdroju w oparciu o umowę PP-P pomiędzy Gminą Solec Zdrój a Malinowe Hotele Sp. z o.o. (obecnie) Malinowy Zdrój Sp. z o.o. Wykorzystanie w ten sposób naturalnych zasobów tj. solanki siarczkowej, bromkowej, jodkowej i borowej sprawiło, ze gmina stała się atrakcją turystyczną regionu i nie tylko.

Sebastian Czwojda pokazał innym włodarzom, że nawet niewielkie inwestycje można zrealizować w formule PP-P, dzięki czemu nawet małe jst mogą dla dobra swoich mieszkańców realizować niezbędne im inwestycje bez obciążania budżetu gminy. Wskazał również na opinię dotyczaca realizowanej inwestycji, która później została uregulowana w Ustawie: „Zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy”.

Mieczysław Łuczak przedstawił zebranym uogólnione wyniki przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli postępowań stwierdzając przy tym, że NIK uznaje instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego za instrument sprzyjający rozwojowi, zwłaszcza społeczności lokalnej. A Kontrole Izby podpowiadają jak prawidłowo, rzetelnie, gospodarnie i w zgodzie z prawem kształtować relacje publiczno-prywatne w ramach PPP.

Tradycyjnie nasze Forum było także miejscem dla wystawców: lokalnych firm i instytucji oraz stoisk informacyjno – konsultacyjnych.

Podczas Forum zorganizowano także warsztat „ Kredyt na innowacje technologiczne dla firm’ prowadzony przez eksperta Biura Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, Pana Mateusza Szulca.

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości było także okazją do nagrodzenia wyróżniających się instytucji i lokalnych firm.

Z okazji jubileuszu 50 – lecia Dyplom Uznania trafił do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. W imieniu radomszczańskich przedsiębiorców Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku uhonorowała MDK za konsekwencję i klasę w tworzeniu wartości niematerialnych, które są warunkiem koniecznym powstawania wartości materialnych.

Przykładem dobrej praktyki w tym roku została firma Diamond Module Sp. z o.o. Sp. k., która otrzymała Nagrodę Specjalną za dynamiczny rozwój i udany debiut na radomszczańskim rynku.

Rada Izby postanowiła również nagrodzić dwie firmy, które dzięki swojej działalności są rozpoznawalne i przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości i naszej Izby. Nagrody otrzymali:

Firma Elbruk Andrzej Kędra za zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Klub Muzyczny Bourbon Street za konsekwencję w propagowaniu kultury w kulturze.

Atrakcją tegorocznego Forum była możliwość obejrzenia auta pokazowego firmy Diamond Module Sp. z o.o. S.k.

Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku wraz z Pracownikami pragnie złożyć serdeczne podziękowania Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością to wyjątkowe wydarzenie i wszystkim, dzięki którym możliwa była organizacja Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości.

Szanownym Prelegentom składamy serdeczne podziękowania za interesujące i inspirujące wystąpienia, w których zechcieli podzielić się z nami swoja wiedza i doświadczeniem w zakresie stosowania formuły partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dziękujemy Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Wojewodzie Łódzkiemu Zbigniewowi Rau, Marszałkowi Województwa Łódzkiego Witoldowi Stępniowi, Krajowej Izbie Gospodarczej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za objęcie Patronatem Honorowym wydarzenia

oraz za okazane wsparcie:

Partnerom Głównym:

 • Powiatowi Radomszczańskiemu,
 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
 • Miastu Radomsko, Starter Radomsko
 • ESBANK Bankowi Spółdzielczemu i
 • Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Partnerom Wspierającym:

 • ENGIE Services,
 • REMONDIS Agua Sp. z o.o.
 • WARBUD S.A.,

Partnerom Merytorycznym:

 • Najwyższej Izbie Kontroli,
 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego,
 • Instytutowi Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,
 • Miastu Zgierz,
 • Gminie Krobia,
 • Gminie Solec-Zdrój,
 • Związkowi Gmin Powiatu Radomszczańskiego,

 

Pragniemy podziękować także naszym Patronom Medialnym za pomoc w promowaniu wydarzenia: Dziennikowi Łódzkiemu wraz z dodatkiem Co Nowego, Gazecie Radomszczańskiej, Radiu ERA,

Pomiędzy Stronami wraz z portalem PulsRadomska.pl, TVP3 ŁÓDŹ, Telewizji NTL, portalom internetowym Naszemiasto.pl i Radomsko24.pl.

 

Serdecznie dziękujemy naszym młodym konferansjerom Wiktorii Całus i Mikołajowi Lasocie uczniom Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku za perfekcję i pełen zaangażowania udział w naszym Forum.

Serdecznie dziękujemy również uczennicom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku za pomoc w przygotowaniu i obsłudze uczestników Forum. Są to: Klaudia Kapica, Emilia Koch, Natalia Adamowicz, Wiktoria Sulmińska, Sylwia Szpecińska, Wiktoria Rzeźniczak .

  

Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku dziękujemy za okazaną pomoc. Życzymy dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodzieży.

 

Galerię zdjęć z Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1WQTtBXcxCadsRETH2PBSKfYN246tIbFX

 

Do zobaczenia za rok