Partnerzy

Głównymi partnerami Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej są:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w  zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Zdaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Rada Gospodarcza Województwa Łódzkiego

RSG WŁ z siedzibą w Łodzi powołana w listopadzie 2008r jako następca Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych,  jest reprezentacją grupy lokalnych przedsiębiorców, umożliwiającą systematyczną współpracę w zakresie spraw dotyczących przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych w Województwie Łódzkim. Dzięki podpisanemu Porozumieniu powstał system bieżących kontaktów i konsultacji istotnych dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza jest jednostką samorządu rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa. Izba wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Oprócz zadań opiniodawczych i wnioskodawczych. Izba Rolnicza prowadzi: działania na rzecz tworzenia rynku rolnego, działalność doradczą i oświatową na wsi jak również informacyjną dotyczącą zmian warunków funkcjonowania gospodarstw w perspektywie integracji z Unią Europejską.

Starostwo Powiatowe w Radomsku

Powiat Radomszczański stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponad gminnym.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Zgodnie z zadaniem 9.3 Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego – Promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców powiatu.

Jednym z istotniejszych dla funkcjonowania i rozwoju regionu zadań jest m.in.:

 • konieczność promocji ciekawych inicjatyw oraz aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców,
 • promocji pozytywnych przykładów zachowania i działania, np. w formie konkursów na przedsiębiorcę i społecznika roku, produkt roku itp.
 • wspieranie kooperacji i współpracy lokalnych przedsiębiorstw,
 • wspieranie rozwoju powiązań sieciowych,
 • tworzenie klimatu biznesu, partnerstwa i współpracy z władzami samorządowymi,
 • inicjowanie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • zaangażowanie kapitału prywatnego na rzecz rozwoju powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

Urząd Pracy zajmuje się udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia. Jednym z głównych zadań, należących do tych jednostek samorządu powiatowego, jest rejestracja i prowadzenie rejestru tych osób, a także przyznawanie i wypłata zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Urząd Miasta w Radomsku

Miasto Radomsko jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze miasta Radomska stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Zgodnie z Priorytetem I P1. Profil gospodarczy miasta zawartym w Strategii Rozwoju Miasta Radomska na lata 2006-2020, najistotniejsze dla funkcjonowania i rozwoju miasta zadania to m.in.:

 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności poprzez aktywizację lokalnych zasobów,
 • Usprawnienie działań administracyjnych służących rozwojowi przedsiębiorczości- wdrożenie tzw. ścieżki szybkiej obsługi dla inwestorów,
 • Tworzenie ofert inwestycyjnych zapewniających pełne wykorzystanie terenów inwestycyjnych w celu ożywienia rozwoju gospodarczego miasta,
 • Stworzenie spójnego systemu informacji o mieście i jego ofertach inwestycyjnych,
 • Wspieranie powstawania instytucji  otoczenia biznesu warunkujących funkcjonowanie i rozwój lokalnych przedsiębiorstw,
 • Tworzenie warunków ułatwiających przedsiębiorcom kontakty regionalne i międzynarodowe, transfer nowych technologii, dostęp do informacji gospodarczej oraz doradztwa,
 • Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych mających na celu promocję lokalnych osiągnięć,
 • Inicjowanie przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego.

Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa podpisały List Intencyjny, który jest trójstronnym porozumieniem zobowiązującym strony do:

 • stworzenia gospodarczej wizji rozwoju Powiatu Radomszczańskiego oraz realizacji celów służących jego osiągnięciu,
 • wspierania i promowania lokalnych przedsiębiorców i oferowanych przez nich wyrobów i usług oraz pomoc przy wypracowaniu metod uzyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla lokalnych firm,
 • stworzenie platformy wymiany potrzeb i informacji, co stanowi podstawę realizacji wspólnych działań i projektów.

Społeczna Akademia Nauk  w Łodzi

Powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. SAN zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii  w Łodzi

CKUNT w Łodzi jest placówką powołaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Jest jedną z niewielu bezpłatnych szkół specjalizujących się w kształceniu osób dorosłych z Łodzi i regionu. Zadaniem Centrum jest stworzenie szansy na uzyskanie kwalifikacji wszystkim zainteresowanym, oraz tym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności w swojej specjalności.