Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach działalności Izby. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Izby.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

 1. wybór i odwołanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
 3. zatwierdzanie budżetu, sprawozdania finansowego i bilansu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. udzielanie absolutorium organom Izby,
 6. uchwalenie i zmiana statutu Izby,
 7. uchwalenie regulaminów pracy organów Izby,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby,
 9. nadawanie godności honorowego członka Izby,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczenie likwidatora Izby,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia majątku Izby w razie likwidacji,
 12. podejmowanie innych uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.