Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z trzech do pięciu osób.

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

1. Orzekanie w sprawach członków Izby o naruszanie statutu lub zasad etyki zawodowej i handlowej, w tym rozstrzyganie spraw o wykluczenie z Izby lub zawieszenie w prawach Członka Izby,
2. Wnioskowanie do Walnego zgromadzenia w sprawach zawieszenia lub odwołania członków Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,
3. Prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Izby.

 

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2021-2025:

Paweł Trajdos

Stanisław Tarkowski

Dorota Powroźnik

Renata Gębicz