Rada Izby i jej Prezydium

Rada Izby jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona:

 1. Prezesa Izby,
 2. Dwóch Wiceprezesów,
 3. Skarbnika Izby.

Prezes Izby, Wiceprezesi oraz Skarbnik Izby stanowią Prezydium Rady Izby.

Pracami Rady Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby.

 

Skład Rady Izby w kadencji 2021-2025:

Dorota Krajewska-Trajdos– Prezes Rady Izby

Tomasz Ojrzyński– Wiceprezes Rady Izby

Andrzej Kędra – Wiceprezes Rady Izby

Małgorzata Mielczarek

Witold Świtkowski

Stanisław Tarkowski

Katarzyna Nowak

Dariusz Bączek

Dariusz Włodara

 

Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
 2. Realizacja celów i zadań statutowych Izby,
 3. określanie rocznych programów działalności i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 5. tworzenie lub likwidacja oddziałów, biur, komisji i innych jednostek Izby,
 6. Tworzenie organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów.
 7. Zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby,
 8. Podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości,
 9. Dokonywanie  wyboru biegłego rewidenta dla badania ksiąg rachunkowych Izby,
 10. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
 11. Zarządzanie majątkiem Izby,
 12. Reprezentowanie Izby na zewnątrz,
 13. Wykonywanie wszystkich innych działań nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Do obowiązków Prezydium należy m.in.: wykonywanie uchwał Rady Izby, sporządzanie preliminarza budżetowego Izby, zatrudnianie pracowników Izby i ustalanie zasad wynagrodzenia, utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi, prowadzenie ewidencji członkowskiej, nadzór nad rachunkowością Izby oraz inicjowanie i określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej.