Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

  1. Kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, statutu i regulaminów wewnętrznych,
  2. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby i jej Prezydium, w szczególności dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej,
  3. Badanie sprawozdań rady Izby,
  4. Badanie bilansu oraz rachunku  strat i zysków, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
  5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu działalności,
  6. Wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Izby postanowień statutu,
  7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  8. Przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Radę Izby albo Prezydium Rady Izby.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin komisji uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2025:

Adam Świerczyński

Michał Kwarta

Zygmunt Kośny

Paweł Aulich

Sławomir Bąbol