Organy Izby

Działalnością Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku kieruje i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Rada Izby. Rada Izby jest organem upoważnionym do decydowania we wszystkich sprawach dla innych organów. Rada jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Walne Zgromadzenie Członków Izby wybiera Komisję Rewizyjną, która składa się z trzech do pięciu członków.

Ponadto wśród organów Izby funkcjonuje Sąd Koleżeński wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się on z trzech do pięciu osób. Podmiotem wykonawczo-pomocniczym jest Biuro Izby, do którego należy bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej Izby i które we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Prezydium Rady Izby.