Historia

RIP-H w Radomsku powstała  z inicjatywy i na wniosek przedstawicieli Komitetu Założycielskiego przedsiębiorców radomszczańskich i zarejestrowana została w Sądzie Gospodarczym w Łodzi w kwietniu 2001 r.


 

27 listopada 2000 r.

– odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie 36 przedsiębiorców poprzedzone dwoma spotkaniami grupy inicjatywnej, w efekcie którego podjęto decyzję o zrzeszeniu się w Izbę Przemysłowo-Handlową. Ustalono, iż w pierwszej fazie Izba zrzeszać będzie ok. 50 członków. Przyjęto założenie, że Izba będzie organizacją niezależną i apolityczną reprezentującą interesy lokalnych przedsiębiorców. Inny priorytetowy cel – to wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych zmierzających do rozwoju podmiotów gospodarczych.

15 lutego 2001 r.

– drugie spotkanie założycielskie stowarzyszenia RIPH do którego chęć przystąpienia zadeklarowało 58 firm. W skład komitetu weszli Marian Cieślak, Henryk Barda i Krzysztof Olejniczak.

3 kwietnia 2001 r.

– Sąd Rejonowy dla Łodzi Sródmieścia w Łodzi zarejestrował Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Radomsku ul. Warszyca 18 wpisując ją do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych jako izbę gospodarczą.

21 maja 2001 r.

–  na pierwszym Walnym Zgromadzeniu członków RIP-H (przybyło 41 reprezentantów z 61 firm deklarujących przynależność do Izby)  wybrała Radę oraz składy poszczególnych  komisji.
Prezesem Izby został Marian Cieślak, wiceprezesami – Henryk Barda i Witold Świtkowski, sekretarzem – Janusz Kamiński a skarbnikiem Dorota Suszalska. Członkami prezydium zostali: Krzysztof Olejniczak, Miron Wróblewski, Henryk Białek i Jarosław Dąbrowski.
Siedziba Izby mieściła się w Radomsku przy ul. Warszyca 18 (biurowiec PPHU Barda). Tam też zorganizowano Biuro Izby a osobą etatowo zajmującą się sprawami RIPH został Andrzej Łągiewka.
W uznaniu zaangażowania w powstanie Izby honorowe członkostwo otrzymał Zdzisław Dawid – Starosta Powiatu Radomszczańskiego oraz Błażej Garbaciak – dyrektor PPHU „Olejniczak”.

21 sierpnia 2001r.

– gościł w Izbie Radca Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Libanie, który omówił historię handlową między obydwoma krajami.

Grudzień 2002r.

–  rezygnacja Mariana Cieślaka z funkcji. Prezesem RIP-H zostaje Henryk Białek.

16 kwietnia 2003r.

– podpisanie porozumienia o współpracy  pomiędzy RIP-H a Fundacją „Inkubator” w Łodzi.

17 kwietnia 2003r.

– w siedzibie RIG w Kutnie RIP-H została przyjęta do Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych.

25 kwietnia 2003r.

Oporów k/Kutna – uroczyste podpisanie aktu przystąpienia do WPIG

10-13 czerwiec 2003r.

– Zdobycie umiejętności  pracowników izby w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów wsparcia przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorców.

14-20 czerwiec 2003r.

– Udział w międzynarodowej wystawie w Petersburgu

26 czerwca 2003r.

– decyzją Prezydium KIG RIP-H została przyjęta do Krajowej Izby Gospodarczej. Przyjęcie to było poprzedzone audytem przeprowadzonym przez władze RIP-H w Częstochowie.

17 lipiec 2003r.

– RIP-H otrzymała certyfikat poświadczający umiejętności pracowników izby w zakresie  udzielania pomocy przy sporządzaniu wniosków o dotację z funduszy przedakcesyjnych Phare 2001 Spójność społeczna i gospodarcza.

23 lipiec 2003r.

-Spotkanie z prof. W. Modzelewskim nt. planowanych zmian w polityce podatkowej w związku z przystąpieniem Polski do UE.

19 sierpień 2003

– Zorganizowano „Forum Finansowe” przy współpracy z firmą Provida

01 październik 2003r.

-RIP-H uruchomiła Punkt Konsultacyjno-Doradczy Fundacji „Inkubator” z Łodzi.

10 listopad 2003r.

– podpisanie umowy o współpracy  z Izbą Rolną Województwa Łódzkiego

18 – 22 lipiec 2004r.

– udział Prezesa RIP-H  w misji gospodarczej przedsiębiorców regionu łódzkiego do Czerniowiec na Ukrainę

21 lipiec 2004r.

– Realizacja  projektu „ Pracuje – Zatrudniam”

13 września 2005r.

– spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami ŁARR w Łodzi na temat możliwości współfinansowania firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Funduszu Poręczeń Kredytowych ŁARR S.A. i funduszy strukturalnych, promocji wzrostu konkurencyjności i rozwoju  MŚP poprzez innowacje oraz uczestnictwa firm tego sektora w tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS

30 listopada 2005r.

– Podpisana została umowa o współpracy pomiędzy RIP-H a Regionalną Izbą Przemysłowo- Handlową w Częstochowie

28 listopad 2006r.

– organizacja we współpracy z Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI seminarium pod hasłem „ Współpraca instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców w budowie Radomszczańskiego Klastera Metalowo-Budowlanego na temat korzyści płynących z tworzenia klasterów meblowych,

24 styczeń 2007r.

– pierwsze założycielskie zebranie członków założycieli Radomszczańskiego Klastera Metalowo- Budowlanego. Przyjęto cele, zadania, umowę i regulamin działania klastera.

Celem strategicznym klastera jest konsolidacja przedsiębiorstw branży metalowej i budowlanej regionu wokół aktualnych wyzwań wolnego, europejskiego rynku i gospodarki polskiej.
Podstawowym zadaniem jest zbudowanie silnej, nowoczesnej struktury zdolnej skutecznie konkurować na rynku, realizować wspólne projekty i wdrażać nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne absorbując przy tym unijne środki pomocowe.

Powyższe cele i zadania będą realizowane poprzez;
– wzajemną wymianę towarów i usług
– współdziałanie przy realizacji dużych projektów gospodarczych
– propagowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych obydwu branż
– pomoc i uczestnictwo we wdrażaniu projektów innowacyjnych oraz w pozyskiwaniu i absorpcji dotacji unijnych
– podejmowanie wspólnych działań marketingowych
– współdziałanie w sferze logistyki.

Współdziałanie w ramach klastra ma stworzyć nową jakość – strukturę, która łączy mocne strony i atuty wszystkich kategorii przedsiębiorstw. Połączenie bowiem zdolności przedsiębiorstw mikro, małych i średnich pozwoli uzyskać znaczący potencjał będący atutem firm bardzo dużych.

Marzec 2008r.

– zorganizowano szkolenie na temat : Błędy w zarządzaniu działem handlowym, Nowoczesne motywacyjne systemy wynagrodzeń pracowników, Jak zwiększyć sprzedaż w swojej firmie

Maj 2008r.

– dzięki i we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. RIP-H zorganizowała szkolenie dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy unijnych z Programów Krajowych POIG i RPO – III oś priorytetowa oraz działań z POIG wdrażanych przez RIF – ŁARR S.A.

Czerwiec 2008r.

– szkolenie „Przedsiębiorczość na wsi” adresowane do sektora MŚP, jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych grup działania (LGD) na terenach wiejskich z udziałem prelegentów reprezentujących Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departament Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Łodzi .

Wrzesień 2008r.

Złożenie Wniosku o dofinansowanie projektu „Przedsiębiorczość szansą młodzieży Powiatu Radomszczańskiego” realizowanego w ramach POKL, działanie 6.2. „ Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Wrzesień 2008r.

Przeprowadzenie we współpracy z Urzędem Miasta Radomska szkolenia na temat zasad i możliwości pozyskiwania środków pomocowych unijnych i krajowych- w kontekście ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu dla przedsiębiorców w ramach RPO WŁ- działania 3.2.
Szkolenie w dniu 17 września 2008r przeprowadzili pracownicy merytoryczni Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi i Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

Październik 2008r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RIP-h poświęcone przede wszystkim dokonaniu zmian w Statucie RIPH dostosowujących dotychczasowe zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów.

1 grudnia 2008r.

RIPH otrzymał certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000.
Certyfikat został wydany pod numerem 480122  przez LL-C (Certification) do prowadzenia działalności w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowym oraz informacyjnych dla MSP.

Styczeń 2009

RIPH była jednym z sygnatariuszy Apelu środowiska radomszczańskich przedsiębiorców w sprawie podwyżki cen energii i skutków jakie ta podwyżka wywoła. Apel został wystosowany do radomszczańskich parlamentarzystów, wszystkich lokalnych mediów, Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Samorządu Gospodarczego Województwa Łódzkiego, zaprzyjaźnionych izb gospodarczych  oraz złożony osobiście przez członka Rady Izby – Pana Jana Skubisza na ręce Wiceministra Gospodarki Pana Adama Szejnfelda.

Zgodnie z wieloletnią tradycją RIPH zorganizowała Spotkanie Noworoczne, które jak zawsze było okazją do podsumowania rocznej pracy Izby oraz spotkania się w miłej i przyjaznej atmosferze. Tegoroczne spotkanie było tym przyjemniejsze, iż odbywało się  przy udziale radomszczańskich parlamentarzystów , władz miasta i powiatu a także innych zaproszonych gości  w debiutującym lokalu BOURBON STREET.

W poczet członków RIPH przystąpiła firma Biuro Rachunkowe Dorota Powroźnik.

Marzec 2009

Do RIPH przystąpiła kolejna firma – tj. Zakład Energetyczny  Rejon Radomsko.

Po okresie wycofania się ze współpracy z KIG, RIPH  ponownie przystąpiła w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej.

Na prośbę KIG Izba opiniowała projekt ustawy o samorządzie gospodarczym.

Kwiecień 2009

Zakończono realizację procedur związanych z uruchomieniem przy RIPH Punktu Konsultacyjnego. Jako akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek KSU, RIPH złożyła dokumentację konkursową na udział w projekcie systemowym PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL i została w drodze konkursu wyłoniona do udzielenia wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego  w Radomsku.

Maj 2009

Od 1 maja 2009r przy RIPH funkcjonuje Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym dwóch zaakceptowanych przez PARP konsultantów świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób chcących prowadzić działalność gospodarczą.

RIPH  powiększyła się o kolejnego nowego członka tj. EsBank  Bank Spółdzielczy w Radomsku.

Czerwiec 2009

W dniu 5 czerwca 2009r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RIPH, które było również  zgromadzeniem sprawozdawczo – wyborczym. W wyniku przeprowadzonych wyborów  zmienił się skład statutowych organów Izby.

Rada Izby:
Adam Świerczyński – Prezes Rady
Janusz Mossur – Wiceprezes Rady
Wojciech Nita – Wiceprezes Rady
Sławomir Dobosz – Skarbnik
Włodzimierz Kaźmierski – Członek
Andrzej Kędra  – Członek
Jan Skubisz  – Członek

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Kotlewski
Stanisław Łęski
Witold Świtkowski

Sąd Koleżeński:
Henryk Białek
Henryk Barda
Tomasz Bugała

Przedstawiciele nowo wybranych władz RIPH (Prezes Rady Izby – Pan Adam Świerczyński i członek Sądu Koleżeńskiego – Pan Henryk Białek) wzięli udział Walnym Zgromadzeniu Członków KIG w Warszawie.

Lipiec 2009

Przedstawiciele Rady RIPH  uczestniczyli w spotkaniu panelowym z przedstawicielami władz Miasta Radomska, podczas którego m.in. uzgodniono formułę współpracy obu samorządów, powołano stały Zespół roboczy ds. kontaktów RIPH -Urząd Miasta Radomska- Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz omówiono problemy nurtujące środowisko radomszczańskich przedsiębiorców, których rozwiązanie leży w gestii lokalnych władz.

Wrzesień 2009

Rada Izby przyjęła założenia do harmonogramu pracy RIPH uwzględniające m.in. wyniki przeprowadzonej wśród członków Izby Ankiety.

Październik  2009

W dniu 2 października 2009 w Domu Myśliwskim Koła Jastrząb w Jankowicach odbyło się plenerowe Integracyjne Spotkanie RIPH z udziałem zaproszonych gości. Imprezę swoja obecnością zaszczycili m.in: lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele władz oraz innych podmiotów gospodarczych współpracujących z  RIPH –np.Wiceprezes Rady RIG w Piotrkowie Tryb Pan Winicjusz Szulc.

W miłej i serdecznej atmosferze oraz ekologicznym otoczeniu uczestnicy spotkania spędzili kilka weekendowych godzin.

W poczet członków Izby przyjęto kolejną firmę – tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Radomsku.

Lipiec 2009

Spotkanie Prezydium nowo powołanej Rady RIP-H w Radomsku z władzami Miasta. Zasadniczym celem spotkania było określenie obszarów współpracy oraz wyartykułowanie wzajemnych oczekiwań i wypracowanie nowej, wymiernej i satysfakcjonującej obie strony formuły współdziałania.

Sierpień 2009

Złożenie Wniosków o dofinansowanie projektów „Załóż firmę razem z Regionalną Izbą Przemysłowo- Handlową” oraz „Przedsiębiorczość szansą młodzieży Powiatu Radomszczańskiego” realizowanego w ramach POKL, działanie 6.2. „ Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Październik 2009

Plenerowe Spotkanie Integracyjne 2009 członków RIP-H i zaproszonych gości

Wystosowanie Apelu do Radomszczańskich parlamentarzystów ws. odrzucenia rządowej propozycji i zaniechanie prac legislacyjnych nad ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy- Ordynacja podatkowa.

Nawiązanie kontaktów ze Starostwem partnerskiego Powiatu Offenbach i tamtejszymi  organizacjami samorządu gospodarczego – Przygotowanie prezentacji multimedialnej członków RIP-H

Listopad 2009

Przygotowanie i organizacja szkolenia dotyczącego „BHP w budownictwie” poświęcone realizacji i przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracom na wysokościach oraz prawu pracy.

Grudzień 2009

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa przyjęła w poczet członków następujące
firmy :
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o. o.

Styczeń 2010

W dniu  8 stycznia 2010r  odbyło się kolejne tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej i zaproszonych gości, wśród których obecni byli parlamentarzyści, gospodarze miasta i powiatu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, współpracownicy  oraz lokalne media.
Miłym i bardzo znaczącym punktem imprezy było przeprowadzenie licytacji zgromadzonych na ten cel przedmiotów,  wśród których były  m.in. wyroby rękodzielnicze pochodzące od jednego z przedsiębiorców  oraz  prace plastyczne – fotografia autorstwa Jacka Chrostowskiego i grafiki Łukasza Kolmana.  Dochód z licytacji w wysokości 3. 140,00 zł przekazano na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Luty 2010

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa przyjęła w poczet członków następujące firmy:
1. Firma Gawlikowski, Rafął Gawlikowski
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku
3. Handel Hurtowy Art. Spożywczo-Przemysłowe Włodzimierz Łacisz
4. „EUROOMEGA” Piotr Więzowski
5. Master of Stone” Michał Barda, Artur Koćwin
6. „BOMI” Mirosław Kusiński
7. Usługi Budowlane Paweł Pierzak
8. „SEWO” Seweryn Świerczyński
9. „BOX LOGISTIC” Małgorzata Sobieszek

Kwiecień 2010

W dniu 23 kwietnia 2010 w Sali widowiskowej MDK w Radomsku odbyła się I Gala Biznesu Radomszczańskiego podczas której podsumowano I Radomszczański Konkurs Przedsiębiorczości  ogłoszony przez Regionalna Izbę Przemysłowo – Handlową w Radomsku. Konkurs do którego napłynęły 23 zgłoszenia odbywał się w trzech głównych kategoriach: Prospołeczna Firma Roku, Innowacyjna Firma Roku i Firma Roku. Ten ostatni podzielony został na dwie kategorie: Firma Roku zatrudniająca do 50 pracowników i Firma Roku zatrudniająca powyżej 50 pracowników.
Najlepsze przedsiębiorstwa  wyłonione przez Kapitułę Konkursową zostały nagrodzone Statuetkami, Pakietami Promocyjnymi i Certyfikatami. Ważnym punktem I Gali Biznesu Radomszczańskiego była zakończona sukcesem aukcja charytatywna przeprowadzona na rzecz 4-letniej Moniki Osińskiej cierpiącej na wrodzoną łamliwość kości. Dochód z  licytacji zamknął się kwotą ok. 20 000,00 zł.
W poczet członków Izby przyjęto Firmę Lux Bud Stanisław Olejarczyk MAJ 2010
21.05.2010 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby, na którym m.in. : przyjęto Strategię działania na lata 2010-2012, oraz wprowadzono zmiany w treści Statutu RIPH
W poczet członków Izby przyjęto firmę Drukarnia Kamińskich
14.05.2010 r złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Załóż Firmę z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Czerwiec 2010

W poczet członków Izby przyjęto dwie nowe firmy: Metalurgia Nieruchomości Sp. z o.o., i  Leitz Polska Sp. z o.o.SIERPIEŃ 2010
W poczet członków Izby przyjęto firmę BS Serwis Sp.z o.o.WRZESIEŃ 2010
Przygotowanie i organizacja seminarium „Kapitał dla przedsiębiorczych” w ramach promocji LPK w Radomsku w dniu 02.09.2010r.

Organizacja Integracyjnego Spotkania Plenerowego połączonego z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Izby, które odbyło się 17.09.2010r.w Domu Myśliwskim Koła „Jastrząb” w Jankowicach

Pażdziernik 2010

W dniu 11.10.2010r w siedzibie Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej odbyło się spotkanie przedstawicieli RIPH z  przedstawicielami zaprzyjaźnionego od 2001r  z powiatem radomszczańskim Powiatu Offenbach

W skład delegacji niemieckiej weszli:
Oliver Quilling – Starosta Powiatu Offenbach z żoną Andreą;
Markus Weinbrenner –  Izba Przemysłowo-Handlowa Offenbach
Helmut Geyer –  kierownik powiatowego zrzeszenia rzemieślników
RIPH w Radomsku reprezentowali członkowie Prezydium Rady Izby:
Adam Świerczyński – Prezes Rady Izby
Wojciech Nita – Wiceprezes Rady Izby
Włodzimierz Kaźmierski – Wiceprezes Rady Izby
Sławomir Dobosz –  Skarbnik RIPH

W spotkaniu wzięli również udział: Jakub Jędrzejczak – Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego i Jerzy Kaczmarek – Starosta Powiatu Radomszczańskiego.

Celem spotkania było przybliżenie specyfiki i potencjału organizacji zrzeszających przedsiębiorców w obu powiatach oraz zbliżenie stanowisk w kwestii dotyczącej podejmowania kontaktów biznesowych.

Listopad 2010

Gramy dla Moniki
26 listopada 2011r  w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku wystąpił zespół IRA. Celem koncertu była zbiórka pieniędzy na operację 4-letniej Moniki Osińskiej, chorej na wrodzoną łamliwość kości. Pomysłodawcą i organizatorem koncertu była Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku.
Podkreślając charytatywny charakter koncertu w przerwie występu Iry zorganizowano licytację.

Grudzień 2010

Przyjęcie w poczet członków Izby firmy „CZA – TA” W.Kelm M.Niciak Sp.j. Zakład Pracy Chronionej

Styczeń 2011

5 stycznia 2011r w Restauracji Zodiak odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków RIPH oraz zaproszonych gości. Przedsiębiorcy  mogli podsumować miniony rok , wymienić doświadczenia a przede wszystkim spędzić czas w miłej atmosferze i nastroju.
Spotkanie noworoczne było również okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy wsparli organizację koncertu charytatywnego z udziałem zespołu IRA. Wszyscy darczyńcy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Od 31 stycznia 2011r rozpoczęła się rekrutacja do projektu “Załóż firmę z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Projekt jest realizowany w partnerstwie z  bankiem ESBANK Bank Spółdzielczy. Beneficjenci projektu otrzymają jednorazowe wsparcie inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe po 600, 00zł miesięcznie przez pół roku prowadzenia działalności.

Luty 2011

W poczet członków Izby przyjęto dwie nowe firmy:
Firma T.E.D. Zakład Pracy Chronionej Tadeusz Dąbrowski
Firma „Trans – Techno – Gaz” Robert Jędrzejczyk

Marzec 2011

24 marca 2011r w siedzibie RIPH odbyła się bezpłatna konferencja „Elastyczne i bezpieczne formy zatrudnienia odpowiedzią na kryzys gospodarczy”

Kwiecień 2011

W poczet członków Izby przyjęto nową firmę: „P.P.H. JASKÓŁKA”

Maj 2011

Już po raz drugi Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku zorganizowała “Galę Biznesu Radomszczańskiego”, podczas której za wybitne osiągnięcia w 3 kategoriach: Prospołeczna Firma Roku, Innowacyjna Firma Roku i Firma Roku: zatrudniająca do 50 i  powyżej 50 pracowników, uhonorowano 13 firm biorących udział w II Radomszczańskim Konkursie Przedsiębiorczości.
Tegorocznej Gali towarzyszyły uroczystości związane z jubileuszem 10 – lecia Regionalnej Izby Przemysłowo –  Handlowej. Z tej okazji najbardziej zasłużone dla Izby firmy, instytucje i osoby otrzymały z rąk Prezesa Rady RIPH Adama Świerczyńskiego oraz Jerzego Bujoka Zastępcy Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej okolicznościowe medale.
Galę zakończyła aukcja charytatywna z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla 5 – letniego Kubusia Zarychty, który po serii skomplikowanych i ratujących życie operacji kardiologicznych musi być poddany co najmniej rocznej rehabilitacji.

Czerwiec 2011

W dniu 8 czerwca 2011r odbyło się Seminarium pt. „Wsparcie merytoryczne i finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz realizacja projektów w ramach Funduszy Europejskich” organizowane przez i z udziałem przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki  oraz Punktu Konsultacyjnego KSU działającego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Podczas seminarium przedstawione zostały w głównej mierze wchodzące z dniem 1 lipca 2011r zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które w istotny sposób porządkują i usprawniają procedury związane z rejestracją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw a co za tym idzie mają wpływ na rozwój gmin i powiatu radomszczańskiego.
17 czerwca 2011r w siedzibie Izby odbyło się X Walne Zgromadzenie Członków Izby. Obrady rozpoczął Prezes Rady Izby Pan Adam Świerczyński  a prowadził wybrany przez zebranych Przewodniczący Pan Witold Świtkowski.  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Izby za rok 2010, które przedstawił Prezes A Świerczyński, sprawozdania finansowego za 2010r, które omówiła księgowa Pani Ewa Koczur oraz sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego złożonych przez Panów Tomasza Kotlewskiego i Henryka Białka odpowiednio.
Walne Zgromadzenie Członków Izby w wyborach uzupełniających do Rady Izby uzupełniło skład Rady Izby o jednego członka, którym została Pani Lidia Kowalska reprezentująca firmę Lidia Kowalska. Uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej – nowym członkiem został Pan Stanisław Tarkowski reprezentujący firmę Metalurgia Nieruchomości Sp. z o.o.
Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło dotychczasową działalność Rady RIPH w Radomsku  udzielając jej  absolutorium.

Lipiec 2011

W dniach 3-13 lipca z inicjatywy Stowarzyszenia  Piotrkowskich Artystów Plastyków odbył się I Międzynarodowy Plener Malarski „ ZNANE NIEZNANE”  w Gidlach. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku  wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim. Celem organizacji przedsięwzięcia było przede wszystkim utrwalenie na płótnie piękna regionu i znajdujących się tam zabytkowych obiektów oraz promocja regionu w kraju i za granicą.
W ramach projektu odbyły się takie działania jak: plener malarski, mały plener malarski ( warsztaty dla dzieci ), cykl wystaw poplenerowych i publikacja plenerowa podsumowująca projekt.

Wrzesień 2011

13 września przedstawiciele Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Radomsku uczestniczyli w I Radomszczańskich Targach  Pracy, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury. Celem Targów było zgromadzenie jak największej liczby firm i instytucji, które mogły przedstawić osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu naszego miast i powiatu, jak największą liczbę ofert pracy oraz ofert edukacyjnych. Zainteresowani mogli porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, zostawić CV, zapoznać się z ofertą szkoleniową. W czasie trwania targów istniała możliwość spotkania z doradcą zawodowym lub przedstawicielem działającego przy RIPH Punktu Konsultacyjnego. Konsultanci PK udzielali wszystkim zainteresowanym informacji na temat aktualnych możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dostępnych dotacji na inwestycje w firmie.
16 września odbyło się również kolejne tradycyjne Spotkanie Plenerowe
w Domu Myśliwskim Koła Jastrząb w Jankowicach. W części merytorycznej spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z marką  i produktem Banku Ochrony Środowiska. Dopełnieniem spotkania była biesiada przy ognisku, zabawy integracyjne oraz muzyka, która zachęcała do wspólnej zabawy.

Listopad/grudzień 2011

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo- Handlową w Radomsku rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego „Kontrakty publiczne – szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi- Priorytet VIII – „ Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1. -Wspieranie wzrostu kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Szkolenia realizowane w ramach Projektu obejmować będą:
naukę języka angielskiego (180 godzin) oraz kurs „Prawo zamówień publicznych” i „Partnerstwo Publiczno – Prawne” (70 godzin) i będą się odbywać w siedzibie RIPH.•Rada Izby uczestniczyła w spotkaniach z władzami miasta dotyczącymi omówienia i zajęcia stanowiska wobec projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radomska w 2012r, który zakłada wzrost stawek o 10 % w stosunku do aktualnie obowiązujących oraz wniosku Izby dotyczącego stworzenia programu działań wspierających przedsiębiorczość w mieście i powiecie – propozycje RIPH do Programu zostały zaprezentowane. Rada Izby stoi na stanowisku, iż moment podnoszenia stawek podatku od nieruchomości jest nieodpowiedni. Aktualna sytuacja makroekonomiczna oraz niekorzystne prognozy na lata 2012, 2013 mówiące o istotnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego, sprawią, że opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej będzie coraz niższa. Dociążenie kosztów zwiększonymi podatkami obniży rentowność firm jeszcze bardziej a w przypadku tych, które prowadzą działalność w obiektach o większej powierzchni, może skutkować jej utratą a w efekcie zaprzestaniem kontynuacji działalności gospodarczej. Zebrani podkreślili fakt, iż proponowany wzrost jest bardzo znaczący a decyzje takie powinny być podejmowane stopniowo w kolejnych latach. W trosce o zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i dalszego jego rozwoju, Rada Izby rozumie potrzebę podwyższenia tych stawek, ale w znacznie mniejszym stopniu (1, 2% ).

Styczeń 2012

5 stycznia 2012r w Sali bankietowej Patio odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli gospodarze miasta i powiatu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców, współpracownicy  oraz lokalne media. Tradycyjnie również Spotkanie Noworoczne było okazją do wymiany doświadczeń oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze  i dobrym nastroju.
• Z dniem 31 stycznia 2012r zakończyła się realizacja projektu, w ramach którego działał Lokalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług, finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako jedyna instytucja tego typu w regionie, RIPH świadczył bezpłatne usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Z 1298 usług skorzystało ogółem 1073 niepowtarzających się klientów. Kwota wsparcia jaką RIPH otrzymało na prowadzenie PK wyniosła 511 680,46 zł i została wykorzystana w 99,98%. Punkt Konsultacyjny zapewniał wysoką jakość świadczonych usług informacyjnych – standard usług był weryfikowany cyklicznymi audytami sprawdzającymi oraz dodatkowymi procedurami kontrolnymi.

Marzec 2012

W dniu 16 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które podjęło ważne dla firm członkowskich oraz samej Izby regulacje. Pierwsza dotyczy możliwości prowadzenia przez RIPH własnej działalności gospodarczej, druga – określa nowe stawki składek członkowskich. Z dniem 1 kwietnia 2012 wysokość składki dla firm zatrudniających od 1 do 3 pracowników wynosi 20,00 zł, dla firm zatrudniających od 4 do 10 pracowników – 100,00 zł i dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników – 150,00 zł.

Kwiecień 2012

• Rada Izby w dniu 2.04.2012 zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami zmieniła wysokość wpisowego w taki sposób, że stanowi ono trzykrotność składki członkowskiej (dla firm zatrudniających od 1 do 3 pracowników wynosi 60,00 zł, dla firm zatrudniających od 4 do 10 pracowników – 300,00 zł i dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników – 450,00 zł.

• 20 kwietnia 2012 odbyła się kolejna trzecia edycja Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości organizowana w kategorii Firma Roku (podkategorie: mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 9 pracowników, małe przedsiębiorstwa – zatrudniające od 10 – 49 pracowników, średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające od 50 – 99 pracowników, duże przedsiębiorstwa – zatrudniające 100 i więcej pracowników) i Debiut Roku. Wyróżnieni zostali:  FON – SKB Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (zwycięzca), Duży Kęs Mateusz Sadek, JM Metale Michnowski Jarosław (laureaci) – Kategoria Debiut Roku.W kategorii Firma Roku (podkategoria mikroprzedsiębiorstwa) zwycięzcą został : Box Logistic Małgorzata Sobieszek a laureatami: Euro Omega Piotr Więzowski i Biuro Projektowe MEDIATECH Paweł Wieczorek. W kategorii Firma Roku (podkategoria małe przedsiębiorstwa) zwycięzcą została Drukarnia Kamińskich Sp. Jawna a laureatami Carbo Sp.Jawna Zbigniew Krupski, Miron Wróblewski i Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. W kategorii Firma Roku (podkategoria średnie przedsiębiorstwa) zwycięzcą okazał się Met-Prim Sp. z o.o. a laureatami : Leitz Polska Sp. z o.o. i Agro-Masz Paweł Nowak. W kategorii: Firma Roku, podkategoria duże przedsiębiorstwa zwycięzcą zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a laureatem: Piotr Machalewski, Witold Świtkowski PBU „Wiktor”. Złoty Certyfikat Laureata Konkursu „Firma Roku” – jako laureat trzech kolejnych edycji konkursu otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

Czerwiec 2012

• Członkowie Rady Izby z Prezesem na czele zaangażowali się w rozwiązanie problemu podwykonawców współpracujących z firmą Radko Sp. z o.o. przy budowie obwodnicy miejskiej.
• W dniu 22 czerwca 2012 r w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku ul. Kościuszki 6 odbyło się zwykłe XI Walne Zgromadzenie Członków Izby.
• Od czerwca 2012 RIPH w Radomsku we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową i Eurokancelarią prof. Maria Królikowska – Olczak, rozpoczęła realizację całkowicie bezpłatnego szkolenia “Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków UE. Szkolenie składa się z dwóch bloków: językowego i prawnego. W skład bloku językowego wchodzi: intensywna nauka języka angielskiego lub niemieckiego (różne poziomy) – 180 godzin zajęć (2 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu) zakończonych możliwością przystąpienia do egzaminu międzynarodowego i otrzymania certyfikatu. Natomiast w bloku prawnym znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: prawo pracy, umowy w obrocie gospodarczym, podatki, marketing dla MMP.

Październik 2012

• Tradycyjne plenerowe spotkanie Integracyjne członków Izby zorganizowano w dniu 5 października 2012 w Domu Myśliwskim Koła Jastrząb w Jankowicach.
• 31 października odbyła się konferencja podsumowująca kończący się projekt „Załóż firmę z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową” w ramach PO KL Dz. 6.2. o wartości 899,594,00 zł realizowany od września 2010r – do X 2012 w partnerstwie z ESBANK Bankiem Spółdzielczym.  Kwota 568 346,99 zł trafiła bezpośrednio do 26 uczestników projektu jako jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 20 000,00 zł  oraz wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości do 3 600,00 zł miesięcznie. Dziesięciu uczestników projektu otrzymało pomoc na kolejne 6 miesięcy w postaci wsparcia pomostowego  przedłużonego w łącznej wysokości 36 000,00 zł.

Listopad 2012

Po raz kolejny władze Izby złożyły na ręce władz miejskich protest i w konsekwencji storpedowały zamiar podniesienia podatków od nieruchomości. Swoje niezadowolenie wyrażono również wobec odstąpienia przez władze miasta od konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców planów dotyczących wielkości opłat lokalnych. Wskazano również na potrzebę stosowania innych niż podatki instrumentów przyczyniających się do wzrostu dochodów miasta  oraz poprawy warunków prowadzenia biznesu i rozwijania przedsiębiorczości.

Styczeń 2013

11 stycznia 2013r odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli gospodarze miasta i powiatu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców, współpracownicy  oraz lokalne media. W podsumowaniu 2012r nie zabrakło odniesienia do wyników ankiety w której przedsiębiorcy mieli okazję ocenić mijający oraz prognozować nadchodzący 2013 rok.

Marzec 2013

W dniu 19 marca 2013r w siedzibie RIPH odbyło się spotkanie Rady i innych przedstawicieli Izby potencjalnie zainteresowanych nawiązaniem kontaktów gospodarczych w mieście Równe i obwodzie rówieńskim, z przybyłymi na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Radomsku przedstawicielami tego regionu na Ukrainie. W skład delegacji ukraińskiej weszli: Volodymyr  Khomko  (HOMKO) – Mer Miasta Równe, Olena Petriv – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Mykhajlo Stychyshyn (STACHYSZYN) – Kierownik Departamentu Ochrony Zdrowia i Mykola Nadieiko – Główny lekarz Rówieńskiego Szpitala Dziecięcego. Starostwo Radomszczański reprezentowali Starosta Robert  Zakrzewski i Wicestarosta Andrzej Plutecki.

Kwiecień 2013

• 13 kwietnia 2013 odbyła się IV edycja Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości i Gala Biznesu – w nowej uwzględniającej radomszczańskie realia i możliwości formule.  Tegoroczna  edycja konkursu przebiegała w kategorii: Debiut Roku, Firma Roku i Produkt Roku. W kategorii Debiut Roku nie przyznano nagrody głównej a wyróżnienia w postaci Certyfikatu otrzymały firmy: Justyna Moniak Aligis oraz Fameb Porzeżyńscy, Michał Porzeżyński. Firmą Roku 2013 został TWIST – POL  SP. Z O.O. uhonorowany Statuetką i Pakietem Promocyjnym. Wyróżnienie otrzymały: LEITZ Polska Sp. z o.o. i GOM OWCZAREK  SPÓŁKA JAWNA. Zdobywcą statuetki w kategorii Produkt Roku została firma MEBIN Andrzej Binkowski za kolekcję mebli Corino. Wśród wyróżnionych znaleźli się: firma Q2 Biuro Architektoniczne Tomasz Ślęzakiewicz za rewitalizację fortalicji w Gorzkowicach, ESBANK Bank Spółdzielczy za innowacyjny produkt „Bankowość mobilna” oraz firma Invest Grzegorz Piwnik za projekt rewitalizacji budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską w Jankowicach, Gmina Ładzice.  Dwie zwycięskie firmy tj. MEBIN Andrzej Binkowski i TWIST – POL  SP. Z O.O. otrzymały od obecnej na Gali Pani Elżbiety Radziszewskiej Posła na Sejm RP ufundowane przez nią nagrody.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż  zgromadzeni na uroczystości rozdania nagród goście mieli okazję poznać możliwości i potencjał wspaniałych radomszczańskich młodych artystów tj.: Zespół Big Band i Miejski Teatr Źródło. W ten sposób nasza Izba rozpoczęła projekt promocji radomszczańskich talentów.

Czerwiec 2013

W dniu 21.06.2013 r w Restauracji  Zodiak w Radomsku odbyło się XII Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku. Ustępujący Prezes Rady Izby Pan Adam Świerczyński w swoim wystąpieniu podsumował pracę Rady Izby w kadencji 2009 – 2013. Stwierdził, iż była ona pracowita i efektywna a do sukcesów minionej kadencji niewątpliwie zaliczyć należy podwojenie liczby członków Izby, zwiększenie o 250% tzw. funduszu własnego Izby oraz realizację przez RIPH programów pomocowych w ramach, których członkowie Izby mogli m.in. podnosić swoje kompetencje a dzięki projektowi „Załóż firmę z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową” i uzyskanej dotacji 26 uczestników mogło założyć własne firmy. Prezes Adam Świerczyński powiedział, iż obecnie Izba jest postrzegana jako liczący się reprezentant środowiska przedsiębiorców oraz partner dla władz miasta, powiatu i regionu. Izba stała się rozpoznawalna i doceniana za jej wrażliwość, prospołeczną postawę i działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W skład Rady Izby na kadencję 2013 – 2017 weszli: Witold Świtkowski (Prezes Rady), Andrzej Kędra (Wiceprezes Rady), Wojciech Nita (Wiceprezes Rady), Lidia Kowalska (Skarbnik), Maciej Górak, Janusz Kamiński, Jiri Ziętek.

Sierpień 2013

Po raz kolejny (trzeci) Rada Izby negatywnie odniosła się do koncepcji władz miasta dotyczącej podniesienia w 2014r podatku od nieruchomości zawartej w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Radomsku  ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r. Argumenty podejmowane przez RIPH są m.in. efektem  ankiety przeprowadzonej wśród firm członkowskich, które odprowadzają do kasy miejskiej prawie 20 % podatku od nieruchomości. Kolejny już raz również Rada Izby wnioskuje o rozszerzenie katalogu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, które inwestując tworzą nowe miejsca pracy – o ile przepisy dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej będą obowiązywać po 31 grudnia 2013r.

Wrzesień 2013

• Dzięki współpracy z firmą Consultor Sp. z o.o. przedsiębiorcy i pracownicy firm branży budowlanej zrzeszeni i niezwiązani z Izbą będą mogli w najbliższym czasie poszerzyć swoje kompetencje w zakresie spawania MIG/MAG, uprawnień na operatora koparko – ładowarki i AutoCAD. Wszystkie szkolenia są całkowicie bezpłatne i kończą się egzaminem dającym certyfikowane uprawnienia honorowane w również w innych krajach.
• Rada Izby na posiedzeniu w dniu 11 września 2013r podjęła ustalenie dotyczące zamiaru powołania Grupy Rabatowej RIPH w Radomsku. Celem Grupy Rabatowej jest wzajemne wspieranie przedsiębiorców – członków RIPH w Radomsku oraz prezentacja towarów i usług znajdujących się w ofercie firm członkowskich poprzez ich sprzedaż rabatową.

Październik 2013

• RIPH we współpracy z firmą Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Czas na Eko – zawód” adresowanego do rolników bądź ich domowników ubezpieczonych w KRUS. W ramach projektu przewidziano szkolenia z zakresu zielarstwa i rękodzieła artystycznego.
• Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo Handlową i Szkołą Językową British Centre, rozpocznie kolejną edycję szkolenia językowego pt. „Certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i Excela dla pracowników sektora MMŚP w Łódzkiem”. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej lub tekstylno – odzieżowej  z terenu województwa łódzkiego, zatrudnionych na umowę o pracę lub dla pracodawców. Zajęcia rozpoczną się pod koniec października 2013 roku i potrwają do czerwca 2014.

Listopad 2013

Podczas zorganizowanej  przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w dniu 19 listopada 2013r konferencji „Potrzeby rynku pracy a oferta edukacyjna” przedstawiony został punkt widzenia przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku  na temat „Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej”.

Luty 2014

RIPH w Radomsku uruchomiła Program Grupa Rabatowa RIPH.
Firmy zrzeszone w Izbie otrzymają możliwość oferowania rabatów na swoje produkty i usługi, dzięki czemu będą mogły dotrzeć ze swoją ofertą do szerszego grona klientów.
Zgodnie z Regulaminem, Partnerem Programu jest przedsiębiorca – członek RIPH w Radomsku, który przystąpił do Programu, potwierdził ten fakt podpisaniem Karty Zgłoszeniowej i świadczy promocyjne ceny dla Uczestników zgodnie przedstawioną ofertą rabatową na swoje usługi i towary.

Kwiecień 2014

W dniu 26 kwietnia w Hotel TED w Radomsku odbyła się uroczystość podsumowująca Radomszczański Konkurs Przedsiębiorczości 2014.  W ciągu minionych pięciu lat konkurs ewoluował – zmieniał się w ślad za potrzebami radomszczańskich przedsiębiorców. Rokrocznie  kategorie są modyfikowane tak, by promować to, co mamy lokalnie najlepszego do zaoferowania. W tym roku Kapituła Konkursu postanowiliła przyznać nagrody w dwóch kategoriach: Produkt Roku i Radomszczański Biznesplan. Pierwsza z nich – Produkt Roku – miała na celu uhonorowanie nie tyle wybranego przedsiębiorcy, co raczej konkretnego sukcesu rynkowego.

Nagrody otrzymali:
Statuetki: P.P.H.U REN-POL  – za:  Kostium rehabilitacyjny  „SpiderSuit”, Zielone Laboratorium S&A Dziegieć s.c. – za: Naturalne kosmetyki wegańskie  i Meble Krysiak Krzysztof Krysiak – za:  Kolekcja mebli Forest
Certyfikaty: PPHU KOBUD Małgorzata Kośna – za: Villa Bourbon Street i Meble Olejnikowski Tadeusz Olejnikowski – za:  Kolekcja mebli MILANO
Nagrodę Specjalną: OSM Radomsko – za konsekwentną promocję marki.
Kategoria Radomszczański Biznesplan to próba zaszczepiania przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży. Nagrodę główną – statuetkę otrzymały Ewelina Zagaj i Iza Margas z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach za projekt  Spółdzielnia Uczniowska   „Afrodyta”
Certyfikaty:  Kinga Wolska, Laura Woźnica, Ewa Wojtasik, Karolina Gal, II LO im. K.K. Baczyńskiego – za projekt  Biuro detektywistyczne  „Mam cię na oku”  i Klaudia Gniatkowska, Aleksandra Ordanik, Natalia Zborowska, II LO im. K.K. Baczyńskiego  – za projekt „Niania 24”

Autorzy wyróżnionych biznesplanów otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów i sponsorów Konkursu (ESBANK Bank Spółdzielczy i  Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego).

Czerwiec 2014

We współpracy z PH-U „PLUSK” Sp. z o.o., z siedzibą w Iwoniczu Zdroju, RIPH organizuje szkolenia w zakresie Logistyk/spedytor po ukończeniu których każdy uczestnik ma gwarantowany 3-miesięczny płatny staż.  Szkolenia są realizowane w ramach  projektu „Nowe Horyzonty” i są adresowane do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zwolnionych z zakładu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Lipiec 2014

• We współpracy z firmą EasySolar Sp. z o.o. z Poznania umożliwiliśmy zainteresowanym firmom udział w Projekcie  „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” w ramach którego szkolący się nabyli wiedzę nt. m.in.: optymalizacji i monitorowania zużycia energii oraz mogli uzyskać wsparcie doradcze w uzgodnionym zakresie.
• Rada Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku w dniu 22.07.2014r podjęła Uchwałę, w której zachęca przedsiębiorców do kandydowania w wyborach samorządowych oraz późniejszej pracy w samorządach różnego szczebla. Ich obecność w radach gmin, miasta czy powiatu radomszczańskiego, to wykorzystanie szansy jaką dają nowe mechanizmy demokratyczne tj. jednomandatowe okręgi  wyborcze.

Listopad 2014

W dniu 5 listopada 2014 zorganizowaliśmy  debatę z 5 kandydatami na fotel Prezydenta Miasta Radomska, podczas której licznie zebranej publiczności zaprezentowali oni swoje programy wyborcze, później dyskutowali na tematy najbardziej interesujące przedsiębiorców oraz takie kluczowe dla rozwoju miasta jak: Wizja i kierunki rozwoju gospodarczego miasta do 2020 roku, Tworzenie warunków dla nowych inwestycji gospodarczych, Infrastruktura miejska i jej rozbudowa, inwestycje publiczne na terenie miasta, plany inwestycyjne, Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, Rynek pracy i sprawy społeczne (sport, kultura, budownictwo, bezpieczeństwo publiczne).

Grudzień 2014

Po raz kolejny Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pomocowej „Szlachetna paczka”. Dzięki empatii i hojności członków  zebraliśmy ogółem 3 360,00 zł – w tym w formie rzeczowej potrzebne wybranej rodzinie produkty (szafka kuchenna, chemia spożywcza, zabawki, artykuły papiernicze, odzież, pościel, naczynia kuchenne) na kwotę 1160,00 zł.

Styczeń 2015

16 stycznia 2015r. odbyło się kolejne  tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej  w Radomsku oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli gospodarze miasta i powiatu oraz przedstawiciele lokalnych  organizacji przedsiębiorców. W kontekście zrealizowanych w 2014r i planowanych na 2015 rok zadań, Prezes Rady Izby  Witold Świtkowski stwierdził, iż z satysfakcją odnotowujemy rosnącą ilość firm członkowskich co oznacza, iż jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku a nasz potencjał i głos (wyrażający się w ponad 3800 zatrudnionych) jest i będzie coraz bardziej zauważalny. „Jesteśmy przekonani, że będzie to głos z którym nie można się nie liczyć”.

Luty 2015

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku jako partner konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.  w  Mielcu i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych rozpoczęła udzielać preferencyjnych pożyczek z programu  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Program polega na udzielaniu bezrobotnym i absolwentom ostatniego roku studiów na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego, niskooprocentowanej (0,44%) pożyczki.

Kwiecień 2015

W dniu 18 kwietnia w Hotelu TED w Radomsku w obecności nominowanych, laureatów i zaproszonych znakomitych gości odbyła się uroczystość podsumowująca Radomszczański Konkurs  Przedsiębiorczości 2015. Organizowany już po raz szósty konkurs – co roku jest nieco inny, o innej myśli przewodniej i innych kryteriach selekcji. Dzięki temu możemy pokazać naszej społeczności, jak wiele różnych obliczy ma radomszczański biznes.
W poprzednich edycjach uhonorowaliśmy firmy efektywne, dynamiczne i prospołeczne, w tym roku postanowiliśmy przyznać nagrody w trzech kategoriach: Firma Rodzinna Roku, Produkt Roku oraz Biznesplan Roku.
W kategorii Firma Rodzinna Roku I miejsce i zwycięską statuetkę otrzymała firma Kazimierz Grochowski Kaflarnia a wyróżnienia i certyfikaty trafiły do dwóch firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo Produkcyjne „Agros-Wrońscy” Sp. z o.o. i WIESŁAW BARSKI Pracownia Obuwia.
W kategorii Produkt Roku I miejsce i statuetkę otrzymał FAMEG Sp. z o.o.  za Krzesło i fotel „1403”, projekt STROOG Andrzej Lęckoś a wyróżnienia i certyfikaty trafiły do firm Aerotunel Sp. z o.o. Sp. Komandytowo – Akcyjna za  Flyspot – Warsaw Indoor Skydividing i Ekoplast Group Sp. z o.o.   – za Butelka z tworzywa sztucznego o  kwadratowej podstawie przeznaczona do przechowywania i transportowania płynów.
W kategorii Biznesplan Roku przyznano cztery równorzędne nagrody dla:
Sylwii Kowalskiej, Zespół Szkół  Ekonomicznych w Radomsku – za „Twój Biznesik” Kompleksowa obsługa małych i średnich firm,  Dominika Starosteckiego i Dawida Boruty, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku – za „MEBLE D&D,
Damiana Bednarka i Wiktora Knop, II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku  – za CHILL”ER,
oraz Pawła Szarf, Zespół Szkół  Ekonomicznych w Radomsku  – za  „P&L 3D STUDIO” .