Biuro Izby

Biuro Izby jest podmiotem wykonawczo-pomocniczym, do którego należy bezpośrednie wykonywanie działalności statutowej  Izby i które we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Prezydium Rady Izby.

W szczególności do zadań Biura Izby należy:

  1. Informowanie o programach pomocowych dla podmiotów gospodarczych, o zmianach w przepisach prawnych oraz normach dotyczących działalności gospodarczej,
  2. Reprezentowanie i promowanie interesów Członków Izby wobec administracji rządowej i samorządowej,
  3. Organizowanie spotkań Członków Izby,
  4. Prowadzenie sekretariatu Izby,
  5. Organizowanie i obsługa zebrań, posiedzeń i konferencji organizowanych przez Izbę,
  6. Prowadzenie spraw gospodarczych i kadrowych Izby.

Pracami Biura kieruje Dyrektor – etatowy pracownik Izby, który organizuje i nadzoruje pracę Biura oraz wykonuje powierzone mu zadania.

W szczególności:

  1. Zapewnia przestrzeganie przez Izbę prawa pracy, przepisów BHP i innych,
  2. Realizuje wykonania planu działania i budżetu Biura,
  3. Gospodaruje majątkiem Izby w ramach udzielonych mu pełnomocnictw,
  4. Zapewnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Izby.

 

Biuro Izby pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w następującym składzie:

Anna Bartkiewicz – Dyrektor Biura