O Forum

Termin: 18 kwietnia 2018r.

Miejsce: Hotel Porto, ul. Portowa 14/20, Radomsko

 

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości to platforma wymiany doświadczeń, pomysłów i refleksji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach konkurencji lokalnej i globalnej oraz stawiania czoła wyzwaniom niesionym przez zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne.

Punktem wyjścia do rozważań podczas II Forum stały się wnioski z I RFP poświęconego atrakcyjności inwestycyjnej Radomska i powiatu radomszczańskiego oraz możliwościom jej poprawy przez działania władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorstw. Motywacją dla II RFP jest również nie do końca korzystna dla Radomska diagnoza sytuacji bieżącej i (skrajnie niekorzystne) prognozy demograficzne na kolejne dekady. Wśród priorytetowych działań samorządów Radomska i powiatu radomszczańskiego powinny znaleźć się takie, które zapobiegną lub złagodzą skutki tych zmian. Wśród nich warto wymienić m.in. tworzenie miejsc pracy, poprawę dostępności i atrakcyjności infrastruktury miejskiej i mieszkaniowej oraz szeroko pojętą rewitalizację przestrzeni publicznej i funkcjonalnego centrum miasta. Jedną z metod prowadzących do realizacji w/w działań jest system PPP.

Celem Forum jest popularyzacja PPP zarówno wśród partnerów prywatnych, jak i publicznych, próba zachęcenia obu stron do korzystania z tej formuły oraz zdjęcia z niej pewnego negatywnego odium i narosłych przez ostatnie lata wątpliwości. Chcemy upowszechnić wiedzę na temat zalet i szans, jakie płyną z zastosowania tego narzędzia – zarówno dla sektora prywatnego, jak i instytucji publicznych oraz przedstawić stan prawny i politykę rządu wobec PPP, w tym wsparcie dla przedsiębiorców i samorządów, a także tzw. dobre praktyki.

Tegoroczne Forum będzie realizowane w następującej formule:

  1. Wideokonferencja

  2. Wykłady i prezentacje

  3. Moderowany panel dyskusyjny

  4. Punkty konsultacyjno-informacyjne, stoiska informacyjne

  5. Równoległy warsztat dla przedsiębiorców sektora MMŚP.

Tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie zaprezentowana w wielu aspektach. Oprócz tego poruszymy takie zagadnienia jak: pomoc publiczna dla firm, program „Kredyt na innowacje technologiczne”, zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji w ramach SSE i finansowanie szkolenia dla przedsiębiorców.

W Forum wezmą udział m.in. przedstawiciele: Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego, Najwyższej Izby Kontroli, Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz tych samorządów i partnerów prywatnych, którzy realizowali zadania inwestycyjne w formule PPP. Ich wiedza i różnorodność perspektyw będą sprzyjać profesjonalnemu wsparciu biznesu i samorządów.

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości będzie również, dzięki obecności punktów konsultacyjnych oraz stoisk informacyjnych i promocyjnych, swoistym świętem lokalnej przedsiębiorczości.

Rejestracji na wydarzenie dokonać można za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja trwa od 14 marca do  12 kwietnia 2018 r.

Rejestracja on-line upoważnia uczestników Forum do bezpłatnych identyfikatorów i materiałów promocyjnych, które będą do odebrania przy stanowisku Rejestracji po potwierdzeniu obecności.

Regulamin dostępny na stronie Organizatora.

PATRONI HONOROWI

 
 

 
   

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI MEDIALNI