W dniu 7 lipca 2023 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.

W związku z licznymi negatywnymi uwagami przedsiębiorców do omawianego projektu aktu normatywnego, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz w dniu 12 lipca 2023 r. wystąpił z opinią do projektu ustawy do Sejmu RP oraz do Ministerstwa Cyfryzacji. W opinii postulowano m.in. o rozważenie stanowisk organizacji przedsiębiorców w toku dalszych prac nad projektem ustawy.

Na uwagi Rzecznika MŚP, Ministerstwo Cyfryzacji udzieliło odpowiedzi w dniu 2 sierpnia 2023 r. W kontekście obowiązków nałożonych na mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Organ wskazał, że: „Jednakże wszelkie obowiązki przewidziane względem mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców kontrolowane będą dopiero od 1 września 2025 r. W praktyce więc przewidziano dla tych przedsiębiorców dwuletni okres przejściowy, w którym nie będą przeprowadzane żadne kontrole ani nakładane kary, umożliwiając dostosowanie przedsiębiorcy do obowiązków ustawowych.

Ponadto mikroprzedsiębiorcy zostali wprost wyłączeni z zakresu ustawy w kontekście obowiązków związanych z blokowaniem dostępu do stron zawierających treści pornograficzne w przypadku, gdy przedsiębiorca umożliwia korzystanie z publicznej sieci telekomunikacyjnej za pośrednictwem lokalnej sieci radiowej (Wi-Fi).

Organ wskazał również, że przedsiębiorcy będą mogli realizować obowiązki nałożone ustawą za pomocą posiadanych już przez siebie rozwiązań kontroli rodzicielskiej lub też na podstawie istniejących komercyjnych narzędzi, np. poprzez zakup licencji.

Sprzeciw przedsiębiorców budziły także zapisy ustawy o możliwości nałożenia kar za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji
w powyższej kwestii zajęło stanowisko, iż: „Przedsiębiorcy będą kontrolowani (w zakresie racjonalnych możliwości wykonania obowiązków), ale ewentualna kara pieniężna (kara fakultatywna) nakładana będzie w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.”

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwraca uwagę, iż Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że „nowe obowiązki nie będą rodziły nadmiernych kosztów wdrożenia” a przyjęcie poszczególnych rozwiązań do realizacji ustawy będzie wynikało z indywidualnych decyzji dostawcy, co przełoży się zarazem na wysokość ponoszonych kosztów. Być może firmom uda się koszty wdrożenia ustawy w życie zminimalizować, ale na pewno nie uda się tych kosztów uniknąć. Koszty prowadzenia działalności w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły. Wysoka inflacja, wzrost składki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, wzrost płacy minimalnej powodują, że utrzymanie małych firm na rynku staje się w obecnej chwili bardzo trudne. Dołożenie kolejnych obciążeń może być „gwoździem do trumny” .W związku z tym przesunięcie w czasie obowiązków wynikających z ustawy dla sektora MŚP jest krokiem
w dobrym kierunku.

Obecnie poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie oczekuje w Sejmie RP na nadanie numeru druku sejmowego.

Pismo wysłane w sprawie.

Uzyskana odpowiedź.