W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiedzenie prowadził Mikołaj J. Kruczyński – Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP odpowiedzialny za prace Rady Naukowej. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Chrupek – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP, dr Marcin Chmielowski – Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Krakowie, prof. dr hab. Jan Klimek – Przewodniczący Rady Naukowej oraz jej członkowie. Skład Rady stanowi załącznik do Komunikatu.

Rada omówiła zmiany, jakie w ostatnim kwartale zaszły w otoczeniu sektora MŚP. Sytuacja sektora pozostaje nadal niepewna, szczególnie w odniesieniu do perspektyw wzrostu gospodarczego oraz kształtowania się inflacji. W chwili obecnej w makrootoczeniu biznesu widoczne są objawy recesji, spadku produkcji i konsumpcji. Powyższe czynniki stanowią zagrożenie, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto planowany wzrost płacy minimalnej o ok. 20% wydaje się niespójny z prognozowanym poziomem inflacji, który ma się kształtować poniżej 10%. Sytuacja taka spowoduje znaczny wzrost kosztów przedsiębiorstw, który może stanowić kolejny impuls inflacyjny, a w dalszej perspektywie spowodować nakręcenie spirali płacowo – cenowej. Szybkie podnoszenie płacy minimalnej prowadzi też do spłaszczenia wynagrodzeń, co obniża motywację pracowników i skutkować może spadkiem produktywności przedsiębiorstw. Zjawiska te podnoszą także ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada rekomenduje powiązanie płacy minimalnej z wybranym(i) parametrem(ami) makroekonomicznym(i), np. płacą średnią oraz zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 28 września 2023 r.

Więcej na ten temat:https://rzecznikmsp.gov.pl/komunikat-po-posiedzeniu-rady-naukowej-przy-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-ktore-odbylo-sie-w-dniu-23-czerwca-2023-r/