Regulamin III RFP

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

Regulamin Uczestnictwa

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości.

1.2  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji i obowiązują wszystkich Zarejestrowanych Uczestnikó.

1.3  Udział w Forum oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.4  Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć jako:

a) Forum: Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

b) Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku z siedziba w Radomsku przy ul. Kościuszki 6 /210 NIP:772-21-04-942

c) Zarejestrowany Uczestnik – osoba biorąca udział w Forum

d) Rejestracja – system umożliwiający zarejestrowanie się na Forum

e) Miejsce i czas Forum – Radomsko, 03 kwietnia 2019 r, Hotel PORTO, Portowa 14/20

1.5  W ramach Forum odbędą się następujące wydarzenia:

a) debaty panelowe

b) warsztaty

c) stoiska informacyjne i reklamowe

1.6  Oficjalna strona internetowa Organizatora oraz oficjalny serwis Forum znajdują się pod adresem: riph.radomsko.pl

1.7  Kontakt do Organizatora:

a) telefon: +48 44 68319 93;

b) Adres email do kontaktów biuro@riph.radomsko.pl

1.8  Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

 2. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1  W Forum mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowych, administracji publicznej oraz innych instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest związana ze wspieraniem działalności biznesowej zwanymi dalej Uczestnikami.

2.2  Warunkiem udziału w Forum jest rejestracja wyłącznie za pośrednictwem strony Internetowej radomsko.pl oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.

2.3  Warunkiem koniecznym prawidłowej rejestracji jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie riph.radomsko.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.4  Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia.

2.5  Rejestracja uczestników trwa od 04.III.2019r do 28.III.2019r

2.6  Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu rejestracji uczestników. Informacja o przedłużeniu pojawi się niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora riph.radomsko.pl.

2.7  Organizator decyduje o terminie zamknięcia rejestracji.

2.8  Wstęp dla Uczestników Forum jest bezpłatny.

2.9  Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Forum na adres mailowy biuro@riph.radomsko.pl

2.10  Rejestracja na Forum oznacza, iż Uczestnik Forum wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz inne upoważnione podmioty, w tym Partnerów Forum w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO) (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), w zakresie :

a) imienia, nazwiska, stanowiska, nr telefonu, adresu email na liście uczestników zawartych w Formularzu zgłoszeniowym;

b) przetwarzania i wykorzystania jego wizerunku przez Organizatora (notka biograficzna, fotografia) w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb;

c) wyraża zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem (wykonanych w trakcie uczestnictwa w Forum) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium na czas nieokreślony.

2.11  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku z siedzibą w Radomsku przy    Kościuszki 6 /210 , Tel. +48 44 6831993;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji w Forum: Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu dla jakiego została udzielona zgoda na ich przetwarzanie a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń;

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

f) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w Forum

3. WARUNKI UDZIAŁU W FORUM

3.1  Organizator zapewnia zakwalifikowanym uczestnikom Forum nieodpłatnie następujące świadczenia:

a) udział w moderowanych panelach dyskusyjnych

b) przerwy kawowe

c) materiały konferencyjne.

3.2  Uczestnicy Forum oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Forum zobowiązane są stosować się do poleceń osób noszących identyfikatory Organizatora Forum. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.3  Wszyscy uczestnicy Forum są obowiązani do noszenia identyfikatorów wydanych przez Organizatorów.

3.4  Uczestnicy Forum są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie hotelu PORTO.

3.5  Koszty dojazdu do miejsca odbywania się Forum i ewentualnych noclegów, a także wszelkie inne niewskazane w pkt. a uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

3.6  Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Forum: broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, alkoholu, środków odurzających i innych przedmiotów mogących godzić w porządek albo charakter wydarzenia.

3.7  Organizatorzy Forum mogą odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Forum.

3.8  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.

3.9  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Hotelu Porto.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW/ PARTNERÓW

4.1  W trakcie Forum dopuszcza się uczestnictwo wystawców / Partnerów.

4.2  Powierzchnie wystawiennicze dla wystawców / Partnerów są wyraźnie oddzielone od powierzchni, w których będą prowadzone panele dyskusyjne.

4.3  Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

4.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje wystawca/ Partner do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

Regulamin III Radomszczńskiego Forum Przedsiębiorczości PDF