Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego, jak również do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nowymi obowiązkami objęte zostały m. in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

1.Nowelizacja znacząco rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do ustalenia oraz zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego m.in. o fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.Możliwość zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla wymienionych podmiotów pojawi się 31 października 2021 r. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.Sankcją za niezgłoszenie właściwych danych w terminie albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest administracyjna kara pieniężna do 1.000.000,00 zł.

Więcej na ten temat:

https://grantthornton.pl/publikacja/fundacje-spoldzielnie-i-stowarzyszenia-z-obowiazkiem-zgloszenia-beneficjenta-rzeczywistego-od-31-pazdziernika-2021-r/