Wsparcie w starcie

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku jako partner konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.  w  Mielcu i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych pomoże w uzyskaniu preferencyjnej pożyczki z programu  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

 

DOSTĘPNA PULA ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU “PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Informujemy, że pośrednik finansowy ARR MARR S.A. dysponuje pulą środków na realizację pożyczek i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Zapraszamy do składania wniosków.

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 września 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 019,08 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł.

 

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ADRESACI PROGRAMU:

 • absolwenci szkoły średniej lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia uzyskania dyplomu/zaświadczenia,
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych
 • zarejestrowani bezrobotni

WARUNKI I ZABEZPIECZENIA:

 • Aktualna maksymalna wysokość pożyczki: do 75 622,80 zł
 • Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi 0,56% w skali roku (1/4 stopy redyskonta weksli NBP)
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
  – weksel własny pożyczkobiorcy,
  – poręczenie osoby fizycznej(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)
 • Pożyczka jest zwolniona z opłat i prowizji a ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.
 • Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców po uzyskaniu pożyczki (do 6 miesięcy od podpisania umowy pożyczki).

 

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO

ADRESACI PROGRAMU:

 • firmy, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, dla nich kwota pożyczki na 1 stanowisko pracy może być umorzona;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
 • podmioty posiadające gospodarstwo rolne lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


WARUNKI I ZABEZPIECZENIA:

 • Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 22 686,84 zł
 • Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi0,56% w skali roku (1/4 stopy redyskonta weksli NBP)
 • Okres spłaty: do 3 lat
 • Zabezpieczenie spłaty:
  – weksel własny pożyczkobiorcy
  – poręczenie osoby fizycznej(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)
 • Wnioskodawca może uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.
 • pożyczkobiorca, który skorzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i zatrudnił bezrobotnego skierowanego przez PUP – może ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile utrzyma to miejsce pracy przez okres co najmniej roku,
 • pożyczka jest zwolniona z opłat i prowizji a ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.
 • początek realizacji programu – luty/marzec  2015r.

Dokumentacja pożyczkowa przyjmowana będzie  w siedzibie RIPH (97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 6,  lok.210) w godzinach 8:00 – 16:00 
Zapraszamy!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA