RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:  Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku, 97-500 Radomsko,  Kościuszki 6, www.riph.radomsko.pl, tel.44-6831993, email: biuro@riph.radomsko.pl
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– Art. 6 ust.1 lit.c RODO – w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z Pani/Pana członkostwa w naszej Izbie,

– Art.  6  ust.1   lit.f  RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora realizowanych i polegających na utrzymywaniu stałych kontaktów z członkami Izby  oraz przedstawianiem naszych ofert.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Kościuszki 6 lokal 210, 97-500 Radomsko  lub email: biuro@riph.radomsko.pl
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez RIPH w Radomsku polegają na wypełnianiu celów i zadań wobec członków określonych w statucie Izby
 5. Dane osobowe reprezentantów i osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania Pani/Pana członkostwa w RIPH w Radomsku oraz w okresie 10 lat po zakończeniu współpracy.
 7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla członkostwa w RIPH w Radomsku.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom celem realizacji powierzonych zadań, o ile są upoważnione do tego obowiązującymi przepisami.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich  danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania  (poprawienia) swoich danych,
– usunięcia , ograniczenia  lub  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– przenoszenia danych osobowych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.